அனைத்து பதில்களை இருந்தன எழுதிய அரேபியர்கள்

என்றால் அரபு கருப்பு, பிறகு பதில் ஆம்

இல்லை என்றால், அவர் சான்று வழங்க வேண்டும், அவரது»பி». நான் ஒரு அரபு, மற்றும் நான் முற்றிலும் கூறுவேன். பிரான்ஸ், இடையே உறவுகள் ஒளி நிறமுள்ள வட ஆப்பிரிக்க பெண்கள் மற்றும் கருப்பு ஆபிரிக்கர்கள் மிகவும் பொதுவான. அது சிறப்பாக உள்ளது, என்று குறிப்பிடுவது இடையே உறவுகள் கருப்பு பெண்கள் நான் பேச விரும்பவில்லை அனைத்து அரேபியர்கள், ஆனால் இங்கே நாடுகளில், நாம் கூட இல்லை சந்திக்க கலாச்சாரம். அது ஒரு விஷயமே இல்லை என்றால், நீங்கள் ஒரு உள்ளூர் அல்லது ஒரு வெளிநாட்டவர்.’

About